Корпоративно управление

Съвет на директорите:
Мария Илиева – Председател на Съвета на директорите
Деан Дечев – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Пламен Куцаров – Член на Съвета на директорите

Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Скодров

Обслужващо дружество:
„Супер Боровец пропърти инвестмънт” ЕАД
гр. Варна, ул. „А. Пушкин” № 24

Банка-Депозитар:
„Райфайзенбанк” ЕАД
гр. София, район Средец, ул. „Гогол” № 18-20

 

Проекти

Хотел АРОНИЯ БИЙЧ Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО всички проекти

Новини

Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Уведомления Проспекти и съобщения Презентации Публикации архив документи