Съвет на директорите:

Красимир Стоянов Стоянов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Розалия Георгиева Калвакова – Член Съвета на директорите

Вилиана Петрова Божилова – Председател на Съвета на директорите

Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Славов + 359 887 83 66 17

Обслужващо дружество:
„Супер Боровец пропърти инвестмънт” ЕАД
гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб

Банка-Депозитар:
„ТЕКСИМ БАНК“ АД
гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров № 117

IBAN BG67 TEXI 9545 1003 7274 02