Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО

Благодарение на благоприятния си равнинен релеф и географско местоположение в златните полета на Добруджанското плато на притежаваните имоти е разработена инвестиционна стратегия за изграждане на фотоволтаичен парк.

Общата площ, върху която ще се изгради проекта е 36 декара, включваща шест граничещи един с друг урегулирани поземлени имота. Общата инсталирана мощност може да достигне до 1.5 МWp.

3

 

Проекти

Хотел АРОНИЯ БИЙЧ Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Уведомления Проспекти и съобщения Презентации Публикации архив документи