Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 13.03.2017 г.

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа представяме на Вашето внимание Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, проведено на 13.03.2017 г., на което е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството.

 

Проекти

бутиков хотел Балчик Хотел Кукс клуб Съни бийч Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО Инвестиционен проект Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Презентации Проспекти и съобщения Уведомления Публикации архив документи