Корпоративно управление

Съвет на директорите:

Красимир Стоянов Стоянов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Розалия Георгиева Калвакова – Член Съвета на директорите

Вилиана Петрова Божилова – Председател на Съвета на директорите

Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Славов  – 0889 523 524

Обслужващо дружество:
„Супер Боровец пропърти инвестмънт” ЕАД
гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб

Банка-Депозитар:
„Райфайзенбанк” ЕАД
гр. София, район Средец, ул. „Гогол” № 18-20

 

Проекти

бутиков хотел Балчик Хотел Кукс клуб Съни бийч Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО Инвестиционен проект Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Презентации Проспекти и съобщения Уведомления Публикации архив документи