Увеличение на капитала, съгласно решение на ОСА от 13.09.2012 г.

Във връзка с изпълнение на задължението по чл. 20, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 и чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК, „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ предоставя проспекта и съобщението за публично предлагане на разположение на обществеността

 

Проекти

Хотел АРОНИЯ БИЙЧ Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Уведомления Проспекти и съобщения Презентации Публикации архив документи