За компанията

„Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ е учредено на Учредително събрание, проведено на 06.04.2006 г. и е регистрирано с Решение № 3715 от 26.05.2006 г. на Варненски окръжен съд по фирмено дело № 1977/2006 г.

„Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ е регистрирано като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

За осъществяване на дейността си дружеството притежава Лиценз № 779 – ДСИЦ от 18.09.2006 г., издаден от Комисията за финансов надзор.

 

Проекти

бутиков хотел Балчик Хотел Кукс клуб Съни бийч Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО Инвестиционен проект Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Презентации Проспекти и съобщения Уведомления Публикации архив документи