„Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ е учредено на Учредително събрание, проведено на 06.04.2006 г. и е регистрирано с Решение № 3715 от 26.05.2006 г. на Варненски окръжен съд по фирмено дело № 1977/2006 г.

„Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ е регистрирано като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

За осъществяване на дейността си дружеството притежава Лиценз № 779 – ДСИЦ от 18.09.2006 г., издаден от Комисията за финансов надзор.