Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 13.03.2017 г.

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа представяме на Вашето внимание Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, проведено на 13.03.2017 г., на което е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството.

 

Проекти

Хотел АРОНИЯ БИЙЧ Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Уведомления Проспекти и съобщения Презентации Публикации архив документи