Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 13.03.2017 г.

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа представяме на Вашето внимание Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, проведено на 13.03.2017 г., на което е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството.

 

Проекти

Хотел АРОНИЯ БИЙЧ Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО всички проекти

Новини

Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Уведомления Проспекти и съобщения Презентации Публикации архив документи