С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане

12.12.2012 г. – С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 9 930 000 (девет милиона деветстотин и тридесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, съгласно решение, взето на заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 13.09.2012 г. Гореописаната емисия е вписана във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Предстои публикуване на потвърдения проспект в Държавен вестник и в централен ежедневник.

 

Проекти

бутиков хотел Балчик Хотел Кукс клуб Съни бийч Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО Инвестиционен проект Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Презентации Проспекти и съобщения Уведомления Публикации архив документи