С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане

12.12.2012 г. – С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 9 930 000 (девет милиона деветстотин и тридесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, съгласно решение, взето на заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 13.09.2012 г. Гореописаната емисия е вписана във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Предстои публикуване на потвърдения проспект в Държавен вестник и в централен ежедневник.

 

Проекти

Хотел АРОНИЯ БИЙЧ Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Уведомления Проспекти и съобщения Презентации Публикации архив документи