Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г.

С решение РГ-05-1282-7  от 05.12.2017 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от “Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ.

Проспект за допускане до търговия на емисия облигации

 

Проекти

Хотел Кукс клуб Съни бийч Инвестиционен проект Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Уведомления Проспекти и съобщения Презентации Публикации архив документи