До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността

Уведомление за удължаване на сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на емитентите приключващи на 31 декември 2019 г. или следващи периоди, в контекста на COVID-19, във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който е обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник и съгласно новите положения в §45 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение.

 

Проекти

бутиков хотел Балчик Хотел Кукс клуб Съни бийч Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО Инвестиционен проект Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Презентации Проспекти и съобщения Уведомления Публикации архив документи